Algemene voorwaarden
April 2021
Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Four: Four Real Estate, gevestigd te Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de
Kamer van Koophandel onder nr. 82350558
Opdrachtgever: De partij die de opdracht geeft.
Partijen: Four en de opdrachtgever

I. Algemene bepalingen

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen
Four en opdrachtgever. Four is te allen tijde bevoegd deze Algemene Voorwaarden
eenzijdig (derhalve zonder instemming van de opdrachtgever) te wijzigen.

2. De toepasselijkheid van eventuele afwijkende voorwaarden of bedingen van
opdrachtgever wordt door Four uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en
vervolgopdrachten. Opdrachtgever wordt in dat geval bekend verondersteld met de
toepasselijke Algemene Voorwaarden van Four.

4. In geval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één (rechts)persoon, is ieder
van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht
aan Four verschuldigd zijn.

5. In geval van een collegiale opdracht zijn uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van
toepassing op de door Four uitgevoerde werkzaamheden.

6. Op alle rechtsverhoudingen tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde
Nederlandse rechter te Amsterdam.

7. Indien en voor zover er sprake mocht zijn van een discrepantie tussen de
Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden en enige vertaling daarvan, dan
prevaleert de Nederlandse tekst te allen tijde.

8. In verband met de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren
van terrorisme (hierna: Wwft):
• Bevestigt opdrachtgever door ondertekening van de opdrachtbevestiging dat
hij op geen enkele wijze betrokken is of is geweest bij het witwassen en/of
financieren van terrorisme zoals omschreven in de Wwft;
• Zal opdrachtgever zich gedurende de duur van de opdracht onthouden van
activiteiten die in strijd zijn met de Wwft;
• Is opdrachtgever gehouden om tijdig alle relevante gegevens ter beschikking
te stellen die Four nodig heeft om te kunnen voldoen aan haar verplichtingen
voortvloeiende uit de Wwft

II. Aansprakelijkheid

1. Indien Four aansprakelijk is voor directe schade terzake van de verrichte
werkzaamheden, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het netto
declaratiebedrag.

2. In geen geval kan aanspraak worden gemaakt op vergoeding van schade
veroorzaakt door derving van inkomsten van opdrachtgever (op welke wijze ook
ontstaan) of op indirecte schade en gevolgschade.

3. Iedere aansprakelijkheid van Four in alle gevallen behoudens opzet of grove schuld
is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van een door haar
gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met
het bedrag van het eigen risico dat krachtens de polisvoorwaarden niet ten laste van
de verzekeraar is.

4. In geval van een collegiale opdracht is Four niet aansprakelijk voor schade wegens
toerekenbare tekortkomingen, onrechtmatige daad of anderszins welke door een
collega-adviseur veroorzaakt is bij de uitvoering van de opdracht.

5. Four is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming van eventuele door Four
ingeschakelde derden. Four is door opdrachtgever gemachtigd eventuele
aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens opdrachtgever te aanvaarden en
opdrachtgever vrijwaart Four tegen alle aanspraken van derden.

6. Four is niet aansprakelijk voor schade die mede is veroorzaakt door vanwege
opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige informatie of vanwege de
omstandigheid dat informatie afkomstig van publieke bronnen onjuist is.

7. Opdrachtgever kan geen beroep doen op een tekortkoming in de uitvoering van de
opdracht indien deze tekortkoming niet binnen 2 maanden na afronding van de
opdracht door opdrachtgever schriftelijk aan Four kenbaar is gemaakt.

8. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervalt het recht op
schadevergoeding 6 maanden nadat de schade toebrengende gebeurtenis is ontdekt
of redelijkerwijs ontdekt had moeten worden en in ieder geval 12 maanden nadat de
schade toebrengende gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

9. Indien er bij de opdracht gecommuniceerd wordt met behulp van elektronische
middelen, zoals email en andere vormen van dataverkeer, erkennen partijen dat daar
risico’s aan kleven zoals, maar niet beperkt tot, vervorming, vertraging, verdwijning en
virussen. Four is niet aansprakelijk voor eventuele schade die daaruit voortvloeit,
tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. Zowel Four als opdrachtgever zullen al
hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht kan worden doen of nalaten ter
voorkoming van voornoemde risico’s.

III. Opdracht

1. Onder opdracht wordt verstaan de opdracht tot het verlenen van diensten met betrekking tot
het tot stand komen van een overeenkomst inzake onroerend goed en/of het verlenen van
overige advieswerkzaamheden in deze.

2. De opdracht komt tot stand i) na ontvangst door opdrachtgever van de schriftelijke
opdrachtbevestiging van Four en opdrachtgever daartegen niet onverwijld heeft
geprotesteerd, of ii) zoveel eerder zodra Four op verzoek van opdrachtgever (of een of meer
van diens werknemers) met de uitvoering van de opdracht aanvangt.

3. Tegenover de opdrachtgever geldt uitsluitend Four als opdrachtnemer, tevens wanneer het de
uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt
uitgevoerd. Alle opdrachten worden derhalve, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 (dat
een regeling geeft voor het geval het de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde
persoon wordt uitgeoefend) en 7:407 lid 2 BW (dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt
voor situaties waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven), uitsluitend
aanvaard en uitgevoerd door Four. Op deze Algemene Voorwaarden kunnen zich ook die
natuurlijke en rechtspersonen beroepen die direct of indirect aan Four zijn verbonden en op
enigerlei wijze bij de dienstverlening door of vanwege Four zijn betrokken.

4. De persoon die direct of indirect aandeelhouder is van Four en die professionele
werkzaamheden verricht voor Four kan door Four worden aangeduid als “partner” of
“vennoot”. De als zodanig aangeduide persoon handelt bij de uitoefening van zijn
professionele werkzaamheden uitsluitend voor rekening en risico van Four.

5. Four onthoudt zich van het aanvaarden van een opdracht met betrekking tot onroerend goed
terzake waarvan zij reeds opdracht heeft van een andere opdrachtgever. Op het moment dat
Four uit hoofde van een lopende opdracht een dienst verleent met betrekking tot onroerend
goed ten aanzien waarvan zij tegelijkertijd een dienst zou moeten verlenen uit een andere
lopende opdracht, terwijl het verlenen van de dienst aan de ene opdrachtgever in strijd is met
het belang van de andere opdrachtgever (belangenverstrengeling), dan overlegt Four met elk
van deze opdrachtgevers. In overleg met Four wordt aan de opdrachtgevers de keuze gelaten
aan welke opdrachtgever Four de aan haar verleende opdracht zal teruggeven. In geval de
opdrachtgevers geen keuze kunnen maken is Four bevoegd om te kiezen. Nadat Four aan de
opdrachtgevers haar keuze kenbaar heeft gemaakt, en wie zij derhalve als opdrachtgever
beschouwt, zal Four uitsluitend als opdrachtnemer van de betreffende opdrachtgever gelden.
De betreffende opdrachtgever is gehouden de courtage aan Four te voldoen overeenkomstig
het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden.

6. Bij de uitvoering van de opdracht mag Four één of meer personen betrekken die niet direct of
indirect aan Four zijn verbonden. Het inschakelen van derden gebeurt zoveel mogelijk in
overleg met opdrachtgever.

7. De opdracht als zodanig houdt geen last of volmacht in tot het sluiten van overeenkomsten
namens opdrachtgever.

8. Opdrachtgever onthoudt zich van activiteiten die Four bij het vervullen van haar opdracht
kunnen belemmeren of haar activiteiten kunnen doorkruisen. Opdrachtgever maakt, tenzij
anders overeengekomen, geen gebruik van soortgelijke diensten van anderen dan Four.
Opdrachtgever brengt buiten Four om geen overeenkomst tot stand en voert daartoe ook
geen onderhandelingen.

9. Opdrachtgever is gehouden om medewerking te verlenen aan Four om tijdig alle relevante
gegevens ter beschikking te stellen die noodzakelijk zijn of kunnen zijn voor een goede
uitvoering van de opdracht door Four. Four gaat ervan uit dat de aan haar verstrekte
informatie correct en compleet is.

10. Four zal zich inspannen om het beste resultaat voor haar opdrachtgever te behalen maar kan
er niet voor instaan dat een bepaald resultaat wordt bereikt.

IV. Einde opdracht

1. Een opdracht voor bepaalde tijd eindigt door het verstrijken van die periode danwel door
volbrenging van de opdracht. Indien Four na het verstrijken van die periode alsnog
werkzaamheden voor die opdracht verricht wordt de opdracht geacht voor onbepaalde tijd te
worden voortgezet.
Een opdracht voor onbepaalde tijd eindigt onder meer doch niet limitatief door:
• vervulling van de opdracht;
• intrekking door opdrachtgever;
• tussentijdse beëindiging door Four.

2. Four heeft haar opdracht vervuld zodra een onvoorwaardelijke overeenkomst tot stand is
gekomen en/of het advies is afgerond. Van totstandkoming van een onvoorwaardelijke
overeenkomst is ook sprake indien een (voor)overeenkomst tot stand is gekomen die nog
nader uitgewerkt dient te worden in een (eind)overeenkomst zoals een huurovereenkomst of
leveringsakte.

3. Onder intrekking door opdrachtgever wordt ook verstaan het geval waarbij opdrachtgever zelf
of met de hulp van een derde een overeenkomst waarop de opdracht betrekking heeft tot
stand brengt, ook al wijkt deze af van de opdracht, en in verband daarmee de uitvoering van
de opdracht geen verdere voortgang vindt.

4. Onverminderd de bevoegdheid de opdracht op grond van de wet te ontbinden of te
vernietigen is Four gerechtigd de opdracht zonder opgave van redenen tussentijds te
beëindigen.

5. Het intrekken van de opdracht door opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden, zonder dat
daarbij een termijn in acht behoeft te worden genomen.

6. Indien opdrachtgever de opdracht tijdens de looptijd daarvan substantieel wijzigt (het metrage
wijzigt met meer dan 25%, het gewenste type vastgoed wijzigt, het type opdracht wijzigt of de
gewenste locatie wijzigt e.d.) wordt de opdracht geacht tussentijds te zijn beëindigd en
ontstaat een nieuwe opdracht.

V. Courtage en kosten

1. De Courtage en de bijkomende kosten zijn, tenzij anders overeengekomen, exclusief
de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.

2. De hoogte van de Courtage c.q. de uitgangspunten voor de berekening van de
Courtage, indien de Courtage afhankelijk is van de uitvoering van de Opdracht, zal
door Four worden vastgelegd in de opdracht- bevestiging.

3. Indien vaststelling van de Courtage in overeenstemming met hetgeen in de
opdrachtbevestiging is bepaald niet mogelijk is, bepaalt Four de door Opdrachtgever
verschuldigde Courtage op basis van algemeen aanvaardbare maatstaven.

4. Indien de tot stand gekomen overeenkomst naar soort en inhoud afwijkt van de
Opdracht, zonder dat tevoren over de hoogte van de Courtage schriftelijk nadere
afspraken zijn gemaakt, is de Opdrachtgever de op de gebruikelijke wijze berekende
Courtage verschuldigd, of bij gebreke daarvan, het bedrag aan Courtage welke door
Four is bepaald op basis van de algemeen aanvaardbare maatstaven

5. De Opdrachtgever is aan Four verschuldigd de verschotten, advertentiekosten
alsmede alle andere in redelijkheid te maken kosten die Four ten behoeve van
Opdrachtgever bij de uitvoering van of in verband met de Opdracht maakt.

6. De Opdrachtgever is ook Courtage verschuldigd indien een overeenkomst is gesloten
na het einde van de Opdracht, maar het gevolg is van handelingen die in strijd zijn
met artikel 5.2 of indien de overeenkomst wordt gesloten met kandidaten die reeds
bekend waren gedurende de Opdracht. Tenzij het tegendeel wordt bewezen, wordt
dit geacht het geval te zijn indien de overeenkomst tot stand komt binnen 6 (zes)
maanden na het einde van de opdracht. Indien de opdracht eindigt als gevolg van
intrekking door de Opdrachtgever en de Opdrachtgever neemt de overeengekomen
opzegtermijn in acht, dan zal de bovengenoemde periode van 6 (zes) maanden
zoveel korter zijn als de tijd tussen het moment waarop Four de schriftelijke
kennisgeving van de intrekking ontvangt en het moment waarop de instructie eindigt.

VI. Betaling

1. De courtage en bijkomende kosten zijn, tenzij anders overeengekomen, te
vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.

2. De courtage is opeisbaar indien en zodra de opdracht is uitgevoerd of om een andere
reden eindigt, tenzij uit deze voorwaarden anders blijkt of partijen anders
overeenkomen. De kosten als hiervoor in artikel V.6 omschreven, kunnen ook
tussentijds aan opdrachtgever worden gedeclareerd. Opdrachtgever is niet
gerechtigd om enige betalingsverplichting jegens Four op te schorten.

3. Een aan opdrachtgever verzonden declaratie dient binnen 14 dagen na factuurdatum
door opdrachtgever te worden voldaan of zoveel eerder of later als door partijen
schriftelijk wordt overeengekomen.

4. In geval van niet tijdige nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens Four is
opdrachtgever in verzuim zonder dat aanmaning of ingebrekestelling door Four is
vereist.

5. In geval van verzuim is opdrachtgever aan Four een rentepercentage verschuldigd
over het totale openstaande factuurbedrag gelijk aan de op dat moment geldende
wettelijke handelsrente. Buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten komen
voor rekening van opdrachtgever.

6. Betalingen door opdrachtgever strekken in eerste instantie in mindering op de
verschuldigde incassokosten, vervolgens in mindering op de verschuldigde rente en
tenslotte in mindering op de openstaande declaraties.

7. Indien opdrachtgever nalaat binnen 2 maanden na de declaratiedatum schriftelijk
bezwaar te maken tegen de hoogte van het in rekening gebrachte courtage, althans
tegen de hoogte van de declaratie in het algemeen, staat daarmee de declaratie
onherroepelijk vast.

VII. Tarieven

1. Behelst de opdracht het verrichten van advieswerkzaamheden, dan is opdrachtgever
aan Four een vergoeding verschuldigd overeenkomstig hetgeen als bijzondere
bepaling tussen Four en opdrachtgever in de opdracht is overeengekomen.

2. Het bedrag van de courtage is afhankelijk van de soort en inhoud van de tot stand
gekomen overeenkomst, ook al wijkt deze af van de opdracht en ongeacht of de
overeenkomst tijdens de looptijd van de opdracht dan wel na het einde daarvan tot
stand komt. Partijen komen in de opdracht tot dienstverlening de hoogte en soort van
de courtage overeen.

3. Bij het einde van de opdracht conform het hiervoor in hoofdstuk IV bepaalde, is
opdrachtgever aan Four ook courtage verschuldigd indien de opdracht niet voltooid
is. Het verschuldigde bedrag wordt bepaald door hetgeen als bijzondere bepaling
tussen Partijen in de opdracht is overeengekomen. Indien partijen geen courtage zijn
overeengekomen dat toeziet op een einde van de opdracht op die specifieke wijze
dan wel op dat specifieke moment, is Four gerechtigd courtage te declareren op
basis van de reeds bestede uren (conform artikel VII.5).

4. Indien Four om wat voor reden ook de informatie onthouden wordt die benodigd is
voor het maken van een exacte berekening van de hoogte van de verschuldigde
courtage, dan is Four gerechtigd een schatting te maken en een bedrag gelijk aan de
hoogte van deze schatting aan opdrachtgever te declareren.

5. Bij opdrachten op urenbasis is Four gerechtigd de gemaakte uren op wekelijkse basis
in rekening te brengen. Tenzij anders overeengekomen bedraagt het uurtarief van
een partner EUR 250 per uur, het uurtarief van een senior-adviseur EUR 200 per uur,
het uurtarief van een adviseur EUR 150 per uur en het uurtarief van een analist EUR
100 per uur. Deze tarieven worden vermeerderd met de wettelijk verschuldigde
omzetbelasting.

VIII. Intellectuele eigendommen

1. Four behoudt zich alle rechten met betrekking tot voortbrengselen van de geest
welke Four gebruikt of heeft gebruikt in het kader van (de uitwisseling van de)
opdracht, voor zover deze uit de wet voortvloeien.

2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan producten, waaronder
computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, modellen,
technieken, instrumenten, (model)contracten en andere geestvoortbrengselen van
Four, één en ander in de ruimste zin van het woord, al dan niet met inschakeling van
derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, tenzij Four opdrachtgever
daartoe voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend.

Compare listings

Vergelijken